empty
home   /   deelnemers_informatie  /   deelnemers_voorwaarden

Algemene voorwaarden deelname

Open Atelier Route Dronten

Begripsbepalingen:

In deze algemene voorwaarden worden genoemd de “Stichting Kunstraad Dronten ” hierna te noemen “De Stichting” en De deelnemers “hierna te noemen :Deelnemer”.

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor deelname aan de Open Atelier Route Dronten die wordt georganiseerd en uitgevoerd door en of namens de Stichting.

Artikel 2: Inschrijving en betaling
 1. Inschrijving kan alleen door het invullen van het formulier op de website van de Open Atelier Route Dronten
 2. Op het inschrijfformulier staat vermeld welk bedrag vooraf voldaan moet zijn.
 3. Een inschrijving geldt voor één persoon.
 4. De inschrijving voor deelname aan de Open Atelier Route Dronten is pas definitief als het verschuldigde deelname geld is bijgeschreven op de bankrekening van de Stichting.
 5. Deelname kan uitsluitend met eigen werk.
 6. Indien de betaling van het inschrijfgeld niet is voldaan vóór de op het inschrijfformulier vermelde datum, behoudt de Stichting zich het recht voor om deelname tot de Open Atelier Route Dronten aan de inschrijver te onthouden.
 7. Indien de deelnemer niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor de Stichting voortvloeiende kosten voor rekening van de inschrijver. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat.

Artikel 3: BTW
Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Artikel 4: Annulering door de deelnemer
Annulering van deelname dient per e-mail aan info@atelierroutedronten.nl te geschieden.
Bij annulering door de deelnemer worden alleen de inschrijfgelden geretourneerd, indien er sprake is van overmacht, ziekte en of andere calamiteiten wanneer er nog geen werkzaamheden zijn verricht en kosten zijn gemaakt. Dit ter beoordeling van de organisatie.
Eenmaal in productie genomen gedrukte promotiemiddelen waar de deelnemer op wordt vermeld kunnen niet ongedaan worden gemaakt. Vermeldingen op de website kunnen desgewenst worden verwijderd en of vermelding van verhindering weergeven.

Artikel 5: Annulering door de Stichting.
De Stichting behoudt zich het recht voor de deelname te annuleren zonder opgave van reden. De deelnemer wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld.
De Stichting zal het door de deelnemer betaalde inschrijfgeld restitueren.

Artikel 6: Aansprakelijkheid deelnemer
 1. Materialen die ter beschikking zijn gesteld door de Stichting staan van deelnemer blijven te allen tijde eigendom van de Stichting. Deelnemer dient met zorg om te gaan met ter beschikking gestelde materialen.
 2. Schade aan materialen of eigendommen van de Stichting, zullen worden verhaald op de deelnemer op basis van aanschafwaarde of herstelkosten.
 3. De aan de deelnemer verstrekte promotie materialen als vlaggen, deelnemersborden, routepijlen en dergelijke dienen na afloop van de route te worden bij de organisatie in goede staat te worden ingeleverd. Bij achterwege blijven hiervan kunnen de vervangingskosten op de deelnemer verhaald worden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid Stichting.
 1. De Stichting is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan of de annulering van een evenement van de Stichting, tenzij aan de Stichting opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien de Stichting op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het deelnemersgeld.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed, tenzij een causaal verband bewezen kan worden.

Artikel 8: Intellectuele eigendom
 1. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de deelname, het promotie materiaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot het evenement worden door de Stichtingvoorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting is de deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte promotie materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 9: Aanleveren informatie en foto’s ten behoeve van promotie doeleinden.
 1. De deelnemer zal op 1e verzoek dan wel binnen de gevraagde termijnen de organisatie voorzien van afbeeldingen en overige informatie, die een goed beeld geven van de aard en inhoud van haar of zijn activiteiten op kunst gebied.
 2. De deelnemer machtigt de Stichting om alle aan haar ter beschikking gestelde materialen te gebruiken voor publicatie en promotie doeleinden in de ruimste zin van het woord, zonder dat zij hiervoor aan de deelnemer enige vorm van vergoeding schuldig is.
 3. De deelnemer garandeert aan de Stichting dat de ingeleverde afbeeldingen uitsluitend haar of zijn eigen werk bevatten en royalty vrij te gebruiken zijn.
 4. De aangeleverde materialen zullen aangeleverd worden conform aan de door de Stichting vermelde specificaties.

Artikel 10: Deelname overzichtsexpositie
 1. De deelnemer aan de Open Atelier Route Dronten verplicht zich een 1 representatief werk ter beschikking te stellen ten behoeve van de overzichtsexpositie aan de Stichting.
 2. De deelnemer machtigt de Stichting het werk ten toon te stellen en een afbeelding hiervan te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 3. De deelnemer zorgt voor tijdige inlevering van zijn of haar werk.
 4. De inleverde werken zijn niet verzekerd. De deelnemer zal indien zij dit wenst zelf voor verzekering zorg dragen.

Artikel 11: Weigering ingezonden werk.
De Stichting kan het ingeleverde werk weigeren indien het werk in strijd is met de goede zeden en of openbare orde en of niet voldoet aan de voorwaarden van correcte aanlevering die door de Stichting in haar aanlever instructies zijn vermeld. Dit uitsluitend ter beoordeling van de inrichters van de overzichtsexpositie.

Artikel 12: Uitsluiting van deelname.
Het niet voldoen aan de in deze voorwaarden gestelde voorwaarden en of herhaaldelijk afwijken van de gedane verzoeken tot medewerking en of aanpassingen geeft de Stichting de mogelijkheid deelname aan de actuele evenementen voor en of in de toekomst door betreffende deelnemer uit te sluiten.

Artikel 13: Toepasselijk recht.
Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van de Stichting en overeenkomsten tussen de Stichting en de deelnemer of opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.